Seuran Säännöt

Posted on by

KOSKEN METSÄSTYSEURA ry:n SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA ym.

Yhdistyksen nimi: Kosken Metsästysseura ry.

Kotipaikka: Hämeenkoski
Yhdistys on perustettu elokuun 25. päivänä 1946 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomen kieli.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin jäsen. Piirin jäsenenä noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 3. metsästysampumaurheilua ja
 4. kenneltoimintaa

3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä
 3. valvomalla metsästys- ja riistahoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. kouluttamalla jäseniään
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailu-tilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja edistämällä metsästyskoiratoimintaa

4§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaisiksi jäseniksi tai koejäseniksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaisen jäsenen ja koejäsenen hyväksymisestä päättää seuran johtokunta. Vähintään kaksikolmasosaa (2/3) läsnäolevista johtokunnan jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran vakinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja MAALISkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua , eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoinkoejänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista. Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Maanomistajajäsen on velvollinen vuokraamaan omistamansa, seuran metsästysalueeseen välittömästi rajoittuvista, maistaan metsästysoikeuden seuralle vähintään hirvieläinten metsästykseen.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

 1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä
 2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

6§ SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
 5. muuttaa pois seuran kotipaikkakunnalta

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksn antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Hyväksytään työjärjestys
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkiläkohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimivuodelle
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimivuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet
 10. Päätetään seuran liittymis-ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkiläjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannatusjäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio
 12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
 14. Käsitellään muut johtokuntaan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 15. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry.lle tai Salpausselän kennelpiiri ry:lle tai Lahden Seudun riistanhoitoyhdistys ry:lle tehtävistä esityksistä
 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10§ KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muissa kokouskutsussa mainituista asioista.

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15§ SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä (parillinen määrä). Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen (Tarpeeton yliviivataan. Puheenjohtajalla tulee aina olla nimenkirjoitusoikeus).

18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehvänä on erityisesti:

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista tavoitteista
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot
 8. nimetä edustajat: SML:n Etelä-Hämeen piiri ry:n, Salpausselän kennelpiiri ry:n ja Lahden seudun rhy:n kokouksiin ellei seuran talvikokous ole asiasta päättänyt
 9. vastata seuran kokousten antamista velvotteista
 10. pitää seuran jäsenluetteloa
 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 13. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt sekä majasäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellä jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olavaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi SML:n Etelä-Hämeen piiri ry:lle, Salpausselän kennelpiiri ry:lle ja Lahden seudun rhy:lle.

21§ MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty